General Conditions

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult, is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Find Your Voice gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

 

Find Your Voice is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip en/of annulering.

 

Factureringsvoorwaarden

Facturering en betaling vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan Find Your Voice te betalen.
Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.


Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Find Your Voice is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Find Your Voice zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Algemene voorwaarden cursussen en workshops

Betaling voor de cursus dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd
Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post) en restitutie is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om deel te nemen aan een volgend geplande cursus (indien deze in de toekomst nog eens gepland staat), eventuele extra administratiekosten worden dan doorgerekend aan de cursist.


Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus op de hoogte te worden gebracht.
Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.


Annulering door Find Your Voice: Bij ziekte van de coach wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar dan kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten krijgen dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde cursus in de toekomst, of om het cursusgeld volledig teruggestort te krijgen.
Bij onvoldoende aanmeldingen of nieuwe COVID-maatregelen van de overheid voor een cursus, training of workshop behoudt Find Your Voice zich het recht voor de betreffende cursus, training c.q. workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht per post of per email.

nl_BENederlands (België)